SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Analizując czas wolny uczniów, którzy spędzali go w środowisku ro­dzinnym, stwierdzono, że nie był on prawidłowo zagospodarowany. Ucz­niowie spędzali go w sposób przypadkowy, bez żadnego planu i kontroli ze strony osób dorosłych. Sposób, w jaki spędzali czas wolny w środo­wisku rodzinnym, był uboższy w porównaniu ze sposobem jaki ofero­wała szkoła, szczególnie internat. Ten inny choć uboższy sposób spędza­nia czasu wolnego w rodzinie miał jednak swoje specyficzne wartości rehabilitacyjne. Zebrany materiał wskazał, że część czasu wolnego prze­znaczono na:odwiedziny u krewnych i znajomych,zabawy z rodzeństwem i kolegami z podwórka,rozmowy z rodzicami, rodzeństwem i kolegami, wspólne z rodzicami, rodzeństwem i kolegami spacery, pójście do kina i pomoc w gospodarstwie domowym.