PODJĘCIE DZIAŁAŃ

Wymaga też podjęcia działań zmierzających do wypracowania i wdrożenia modelu długotrwałej i sy­stematycznej pracy z rodziną zagrożoną destrukcją ze względu na cha­rakter przeżywanych problemów. Specyfika zachodzących pod ich wpły­wem procesów nie pozwala przy tym na automatyczne przyjmowanie wzorców postępowania właściwego dla poradnictwa bądź instruktażu. Wymagające interwencji pedagogicznej zaburzenia funkcjonowania rodziny przejawiać się mogą zarówno w płaszczyźnie emocjonalnej, jak i zadaniowej. Stąd też oddziaływania usprawniające winny uwzględniać ooa te aspekty. Istotnym byłoby przy tym nie tylko określenie charakte­ru i stopnia rozległości istniejących dysfunkcji, lecz także źródeł ich istnienia.